Bronnen

Eer tegen eer

Literatuur en archieven over schaking

Voor het promotieonderzoek naar het fenomeen schaking is gebruikgemaakt van onderstaande literatuurlijst, de lijst met gedrukte werken van voor 1800 en de lijst van geraadpleegde archieven. Deze bronnen zijn ook opgenomen in Eer tegen eer. Een cultuurhistorische studie van schaking tijdens de Republiek, 1580-1795. Het proefschrift verscheen in 2017, de handelseditie in maart 2019 bij Uitgeverij Verloren .

Tip: gebruik Ctrl-F om te zoeken in onderstaande lijst.

Literatuur

Aa, A.J. van der, Biografisch woordenboek der Nederlanden (Haarlem 1852).

Abbott, E., A history of marriage (Londen/New York 2010).

Albach, B., Langs kermissen en hoven. Ontstaan en kroniek van een Nederlands toneelgezelschap in de 17e eeuw (Zutphen 1977) 89-90.

Ankum, A.J., ‘Le mariage et les conventions matrimoniales des mineurs. Etudes sur le statut juridique des enfants mineurs dans l’histoire du droit privé néerlandais à partir du treizième siècle – IVA,1’, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 46 (1978) 203-249.

Apeldoorn, L.J. van, Geschiedenis van het Nederlandsche huwelijksrecht (Amsterdam 1925).

Appiah, K.A., The Honor Code. How Moral Revolutions Happen (NewYork/Londen 2010).

Baake, M.G.A., Baake 1200-1670 (Valkenburg 1998).

Bagby, L.M. Johnson, Thomas Hobbes. Turning Point for Honor (Plymouth 2009).

Bailly, M.C. le, Een Haagse affaire. De verloren eer van Sophia van Noortwijck (1673-1710) (Den Haag 2013).

Bakker, N., J. Noordman en M. Rietveld-Van Wingerden, Vijf eeuwen opvoeden in Nederland: idee en praktijk, 1500-2000 (Assen 2010).

Barona, R., Sex crimes, Honour and the Law in Early Modern Spain. Vizcaya, 1528-1735 (Toronto 2003).

Barnard, T.C., The Abduction of a Limerick heiress (Dublin 1998).

Baxter, V. en A.V. Margavio, ‘Honor, Self and Social Reproduction’, Journal for the Theory of Social Behaviour 41-2 (2010) 122-142.

Beek, P. van, ‘Drama in Tilburgse herberg in 1669’, Het Nieuwsblad van het Zuiden, maandag 23 maart 1970. Serie heemkunde-artikelen onder redactie van Ben van de Pol.

Beijerinck, F. en M.G. de Boer, Het dagboek van Jacob Bicker Raye 1732-1772 (Amsterdam 1935).

Berry, H. en E. Foyster (red.), The Family in Early Modern England (Cambridge 2007).

Besier, L.W.A., Disquisitionem Historicam de Sociis Delinquendi. Proeve van een historisch onderzoek betrekkelijk de leer en de medepligtigheid, naar het Nederlandsch Strafregt (Utrecht 1852).

Besier, G. en H. Seiwert (red.), Religion-Staat-Gesellschaft, Zeitschrift für Glaubensformen und Weltanschauungen 9-1 (2008). Themanummer Sozial Normen und Skandalisierung.

Biesterveld, P. en H.H. Kuyper, Kerkelijk Handboekje der Ned. Synoden [1568-1619] c.a. (Kampen 1905).

Bijl, M. van der, Idee en interest. Voorgeschiedenis, verloop en achtergronden van de politieke twisten in Zeeland en vooral in Middelburg tussen 1702 en 1715. Historische studies uitgegeven vanwege het Instituut voor Geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht XLII (Groningen 1981).

Bijleveld, W.J.J.C., ‘Bijdrage tot de geschiedenis van het geslacht van Maneil’, De Nederlandsche Leeuw 43 (1925) 106-112.

Bijleveld, W.J.J.C., ‘Van den man, die Oud-Poelgeest herbouwde’, De Nederlandsche Leeuw 58 (1940) 292-294.

Bijlsma, R., ‘Rotterdamsche Regeeringsgeslachten uit den Bourgondisch-Oostenrijkschen Tijd’, Rotterdams Jaarboekje. Reeks 01, 9 (1911) 182-206.

Blécourt, A.S. en N. Japikse, Klein Plakkaatboek van Nederland. Verzameling van ordonnantiën en plakkaten betreffende regeeringsvorm, kerk en rechtspraak (14e eeuw tot 1794) (Groningen/Den Haag 1919).

Blok, A., ‘Eer en de fysieke persoon’, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 18 (1980) 211-230.

Blok, A., ‘Rams and billy-goats: a key to the Mediterranean code of honour’, Man new series 16-3 (1981) 427-440.

Boonen, M., ‘De zaak Nobilen-Sammen. Schaking van een Maastrichtse schone’, De Maaseikenaar 35-4 (2004) 195-197.

Booy, E.P. de, ‘Dochters, dochters’, Oud-Utrecht 45-9 (1972) 66-69.

Bosman, M., Elisabeth de Flines. Een onmogelijke liefde in de achttiende eeuw (Amsterdam 2008).

Bourdieu, P., Outline of a Theory of Practice. Deel 16 van de serie: E. Gellner e.a. (red.), Cambridge Studies in Social and Cultural Anthropology (Cambridge 1977).

Bourgondiën, M. van, ‘“Tot een beter, vreedzaam en arbeidzaam leven”. Opsluiting van onhandelbare familieleden in Hollandse werk- en verbeterhuizen gedurende de achttiende eeuw’, Jaarboek Centraal Bureau Genealogie. Deel 65 (2011) 51-87.

Bousema-Valkema, A.G., ‘Uit de werkgroep Notariële Aktes. Onterving van geschaakte dochter’, Amersfoort en omstreken. Uitgave van de Afdeling Amersfoort en Omstreken van de Nederlandse Genealogische Vereniging 17-2 (2008) 14-15.

Bovenkerk, F. en E. Leuw, Criminologische kennis en de toepasbaarheid daarvan (Den Haag WODC 2007).

Bowman, J., Honor. A History (New York 2006).

Brabantse Leeuw, De. Tijdschrift voor genealogie.

Bredius, A., ‘Nog een en ander over Hobbema’, Oud-Holland 33-1 (1915) 193-198.

Broers, E.J.M.F.C., Van plakkaat tot praktijk. Strafrecht in Staats-Brabant in de zeventiende en achttiende eeuw (Nijmegen 2003).

Bronsema, J.B., Van Hugenpoth-Van Maneil: het voor- en nageslacht van Sara Warmoldina Baronesse Van Maneil en Walrad Otto Baron Van Hugenpoth tot den Berenclauw (Nijmegen 1994-1996).

Bunt, A.W. van der, ‘Nog eens Dirk Adolf van Reede’, Oud-Utrecht 34-2 (1961) 16-18.

Burkhart, D., Eine Geschichte der Ehre (Darmstadt 2006).

Callenbach, J.R., ‘Een predikant als postillon d’amour’ Rotterdams Jaarboekje. Reeks 01, 8 (1910) 132-149.

Carp, B.H., Schaking (Leiden 1881).

Carroll, S., Blood and Violence in Early Modern France (Oxford 2006).

Castiglione, B., The Book of the Courtier (Mineola 2003).

Cesco, V., ‘Female Abduction, Family Honor, and Women’s Agency in Early Modern Venetian Istria’, Journal of Early Modern History 15-4 (2011) 349-366.

Cools, H., M. van Croesen en J. Pollman (red.), Het Gelijk van de Gouden Eeuw. Recht, onrecht en reputatie in de vroegmoderne Nederlanden (Hilversum 2014).

Cordes, R., Jan Zoet, Amsterdammer 1609-1674: leven en werk van een kleurrijk schrijver (Hilversum 2008).

Dargun, L. von, Mutterrecht und Raubehe und ihre Reste im germanischen Recht und Leben (Leipzig 1883).

Davis, N.Z., Fiction in the archives. Pardon Tales and their tellers in sixteenth-century France (Stanford 1987).

Delameillieure, C., ‘Dat zij haers dancks ende moetswillen gegaen es’, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 13-2 (2016) 77-100.

Deseure, B., ‘“Tot maintien van sijne eer”: herberggevechten in ’s-Hertogenbosch (1650-1800)’, Brabants Heem 59-2 (2008) 44-53.

Deursen, A.Th. van, Bavianen en slijkgeuzen. Kerk en kerkvolk ten tijde van Maurits en Oldenbarnevelt (Franeker 1998).

Dijck osa, L.G. van, ‘Haarlemse Brabanders’, De Brabantse Leeuw 16-1 (1967) 158-160.

Dinges, M., ‘“Weiblichkeit” in “Männlichkeitsritualen”? Zu weiblichen Taktiken im Ehrenhandel in Paris im 18. Jahrhundert’, Francia 18-2 (1991) 71-98.

Dinges, M., ‘Geschlecht und Ehre in der frühen Neuzeit. Französische und Deutsche Beispiele’, Volkskundig Bulletin 23-3 (1997) 171-196.

Dinges, M., ‘The uses of justice as a form of social control in Early modern Europe’, H.W. Roodenburg en P. Spierenburg, Social control in Europe 1500-1800 (Columbus 2004) 159-175.

Dodt van Flensburg, J.J., Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht, Deel VI (Utrecht 1846).

Dunn, C.S., Damsels in Distress or partners in crime? The abduction of women in medieval England (New York 2007).

Dunn, C.S., Stolen women in Medieval England. Rape, abduction and adultery, 1100-1500 (Cambridge 2012).

Dunning, E. and J. Hughes, Norbert Elias and Modern Sociology. Knowledge, Interdependence, Power, Process (Londen 2013).

Dursteler, E., Renegade women. Gender, identity and boundaries in the early modern Mediterranean (Baltimore 2011).

Dyserinck, J., ‘Wolff en Deken’, De Gids 56 (1892) 253-300.

Eeghen, I.H. van, ‘Een oude band met gedichten over ondergeschoven kinderen en geschaakte juffers’, Amstelodamum 53-11 (1966) 207-212.

Eeghen, I.H. van, ‘Een schaking in 1652’, Amstelodamum 53-11 (1966) 238.

Eeghen, I.H. van, ‘Een merkwaardig Amsterdams archiefstuk of het “advies” van schepenen van Amsterdam’, Negenenvijftigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum (Amsterdam 1967) 63-77.

Eeghen, I.H. van, ‘De neergang van een voornaam geslacht door een “ongelukkig depensief naturel”’, Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, Deel 21 (1967) 91-106.

Eeghen, I.H. van, ‘Een schaking in 1694 “om van het school leggen bevrijd te zijn”’, Amstelodamum 57-9 (1970) 195-199.

Eeghen, I.H. van, ‘Jacob Poppen en Frederick de Witt’, Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, Deel 34 (1980) 98-117.

Effen, J. van, De Hollandsche Spectator. Aflevering 106-150: 31 oktober 1732-3 april 1733 (S. Gabriëls ed.) (Leiden 1998); aflevering 151-195: 7 april 1733-7 september 1733 (M. de Niet ed.) (Leiden 1999); aflevering 196-240: 11 september 1733-12 februari 1734 (J. de Kruif ed.) (Leiden 2001); aflevering 31-60: 8 februari 1732-23 mei 1732 (E. Groenenboom-Draai ed.) (Leiden 1998).

Egmont, F., ‘Brimeu, Marie de’, Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (2014).

Eijsten jr, J., ‘Een schaking te Dordrecht in 1589’, Europa. Letterkundig maandschrift (1900) 5, 101-124.

Elias, J.E., De vroedschap van Amsterdam 1578-1795 (Amsterdam 1963).

Elias, N., Wat is sociologie? Aula pocket nr. 462 (Utrecht 1971).

Elias, N., De hofsamenleving. Een sociologisch studie van koningschap en hofaristocratie (Amsterdam 1997).

Elias, N., and J.L. Scotson, The established and the Outsiders. A sociological enquiry into community problems (Londen 1994).

Elsevier, ‘Schaking van jufvr. Catharina Bruininck door Alfonso Cacho de Cantoulo a°. 1595’, De Navorscher. Nieuwe Serie 2e jaargang 19 (1869) 229-234.

Emmanuel, I. S., ‘Seventeenth-century Brasil Jewry: a critical review’, American Jewish Archives 14-1 (1962).

Engelberts, F.J.G.W.C., Een vergeten Proces (Utrecht 1925).

Espinosa, A., ‘Early modern state formation, patriarchal families, and marriage in absolutist Spain: the elopement of Manrique de Lara and Luisa de Acuna y Portugal’, Journal of Family History 32-1 (2007) 3-20.

Eysten, J., ‘Van eene geschaakte joffer’, Nederland 64-1 (1912) 89-107.

Faber, S., Strafrechtpleging en criminaliteit te Amsterdam, 1680-1811 De nieuwe menslievendheid (Arnhem 1983).

Farr, J., Authority and sexuality in early modern Burgundy (1550-1730) (Oxford 1995).

Fischer, H.F.W.D., ‘De adviezen van de Leidse Professoren – In het bijzonder Tijdens Het Professoraat Van Everardus Bronchorst (1587-1627)’, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 29-3 (1961) 436-484.

Flamant, A.J.A., ‘Limburgsche geschied- en oudheidkundige schetsen II. De schaking van eene abdis van Thorn door de graaf v.d. Bergh’, Publications de la Société historique et archéologique dans le Limbourg à Maestricht. Tome LIII Nouvelle Série Tome XXXIII (Maastricht 1917) 6-9.

Fockema Andreae, S.J., Bijdragen tot de Nederlandsche Rechtsgeschiedenis 1e Bundel (Haarlem 1888).

Fontaine Verwey, H. de la, ‘De geschiedenis van het Amsterdamse Ceasar-handschrift’, Zevenenzestigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum (Amsterdam 1975) 73-97.

Formsma, W.J., R.A. Luitjens-Dijkveld Stol en A. Pathuis, De Ommelander borgen en steenhuizen (Assen 1987).

Foucault, M., De orde van het vertoog. Vertaling C.P. Heering-Moorman (Meppel 1976).

Frevert, U., Emotions in history -lost and found (Boedapest/New York 2011).

Frijhoff, W.T.M., ‘Een Hattemer van wereldfaam: Herman Willem Daendels en de vernieuwing van Nederland’, Bijdragen en Mededelingen Gelre. Historisch Jaarboek voor Gelderland 2013.

Frijhoff, W. en M. Spies, Nederlandse Cultuur in Europese context Deel 1 1650 (Den Haag 1999).

Fruin, R., ‘Uit het dagboek van een Oud-Hollander’, De Gids 33 (1869) 369-416.

Fruin, R., ‘Het proces van Gerrit van Bevervoorde’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde. 3e reeks, 3e deel (1886) 131-132.

Gall, H.C., ‘De vermogensrechtelijke consequenties van een 17e-eeuwse maagdenroof’, P.L. Nève en E.C.C. Coppens, Sine invidia communico: opstellen aangeboden aan Prof. Dr. A.J. de Groot (Nijmegen 1985) 105-111.

Gall, H.C., Regtsgeleerde decisien. Aan de raadsheer Pieter Ockers toegeschreven aantekeningen betreffende uitspraken van het Hof (1656-1669) en de Hoge Raad (1669-1678) van Holland, Zeeland en West-Friesland (Amsterdam 2002).

Garrioch, D., Neighbourhood and Community in Paris, 1740-1790 (Cambridge enz. 1986).

Gens Nostra. Tijdschrift van de Nederlandse Genealogische Vereniging.

Geselschap, J.E.J., ‘Triest avontuur van een schoolmeester’, Holland 5 (1973) 294-297.

Gids, De. Nieuwe Vaderlandsche Letteroefeningen.

Gietman, C., Republiek van Adel. Eer in de Oost-Nederlandse adelscultuur (1555-1702) (Utrecht 2010).

Gietman, C. en A. Verschoor, Een goed voor de eeuwigheid. De Gelderse Vicarie Sancti Nicolai, 1501-2001 (Utrecht 2001).

Gijswijt-Hofstra, M., Wijkplaatsen voor vervolgden. Asielverlening in Culemborg, Vianen, Buren, Leerdam en IJsselstein van de 16de tot eind 18e eeuw (Dieren 1984).

Gillissen, J., ‘Ouderlijke macht in het oud-Belgische recht’, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 29-4 (1961) 484-506.

Goffman, E., Stigma (New Jersey 1964).

Goffman, E., Framework analysis. An Essay on the Organization of Experience (New York 1974).

Graadt van Roggen, W., ‘Politiek en Romantiek op Moersbergen’, Historia 14 (1949) 206-216.

Greilsammer, M., ‘Rapts de séduction et rapts violents en Flandre et en Brabant à la fin du Moyen-Âge’, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 56 (1988) 49-84.

Groenendijk, B.R. (red.), Losbandige jeugd: jongeren en moraal in de Nederlanden tijdens de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd (Hilversum 2004).

Grootes, E.K., ‘Heusheid en beleefdheid in de zeventiende eeuw’, P. den Boer (red.), Beschaving. Een geschiedenis van de begrippen hoofsheid, heusheid, beschaving en cultuur (Amsterdam 2001) 131-145.

Grumbkow, J. von en R. Bouwen, Cultuur in organisaties (Assen 1991).

Haan, A.J.M. de, ‘Het huis aan de gracht Herengracht nrs. 19 en 19a’, Jaarboek Die Haghe 1974, 149-173.

Haas, A. de, Wie de wereld bestiert, weet ik niet. Het rusteloze leven van Cornelis van der Gon, dichter en zeekapitein 1660-1731 (Amsterdam 2008).

Haas, A. de, ‘Lindenaer, Johanna Dorothea’, Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (2014).

Haas, A. de, ‘Stassinon, Isabelle Claire’, Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (2014).

Haase-Dubosc, D., Ravie et enlevée. De l’enlèvement des femmes comme stratégie matrimoniale au XVIIe siècle (Parijs 1999).

Haks, D., Huwelijk en gezin in Holland in de 17e en 18de eeuw: processtukken en moralisten over aspecten van het laat 17e- en 18e eeuwse gezinsleven (Assen 1982).

Haks, D., ‘Schaking, doorgaan en speelreisjes’, Jaarboek Centraal Bureau Genealogie. Deel 65 (2011) 31-50.

Hanley, S., ‘“The Jurisprudence of the Arrêts”: Marital Union, Civil Society, and State Formation in France, 1550-1650’, Law and history Review 21-1 (2003) 1-40.

Hardenberg, H., Liefde in de pruikentijd, romantische verhalen uit oude papieren (Den Haag 1976).

Harrington, J.F., Reordering Marriage and Society in Reformation Germany (Cambridge 1995).

Harrington, J.F., The Faithful Executioner. Life and Death, Honour and Shame in the Turbulent Sixteenth Century (Londen 2013).

H.B.C., ‘The de Wits: Tichelaer’, Notes and Queries, 2nd Series, vol. 1st. No. 8 Feb. 28. 1856, 155-156.

Heeren, J.J.M., ‘De Kerkeraad van Helmond in de zaak van Sophia Alberts’, Bossche Bijdragen 9 (1929) 267-301.

Heeren, J.J.M., De bekeering van Sophia Alberts en de gevolgen daarvan voor de katholieken in de Meierij (Helmond 1930).

Heijden, M.P.C. van der, ‘“Aengaende den Houwelijcken state”: Huwelijk en strafrecht in de stedelijke rechtspraak van Delft 1550-1700’, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 66 (1998) 299-326.

Heijden, M.P.C. van der, ‘Women as victims of sexual and domestic violence in seventeenth-century Holland: criminal cases of rape, incest and maltreatment in Rotterdam and Delft’, Journal of Social History 33-3 (2000) 623-644.

Heijden, M.P.C. van der, ‘Contradictory interests: Work, parents, and offspring in early modern Holland’, History of the Family 9 (2004) 355-370.

Heijden, M.P.C. van der, Misdadige vrouwen: criminaliteit en rechtspraak in Holland 1600-1800 (Amsterdam 2014).

Heijden, M.P.C. van der en S.T.D. Muurling, Violence and gender in 18th century Bologna and Rotterdam. Draft paper voorgedragen op de ESSHC Session Crime and Gender 1600-1900: A European Perspective (Valencia 2016).

Heijden, M.P.C. van der, E. van Nederveen Meerkerk en A. Schmidt, ‘Terugkeer van het patriarchaat? Vrije vrouwen in de Republiek’, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 6-3 (2009) 26-52.

Hekman, B., De affaire De Lalande-Lestevenon. Feit en fictie over een spraakmakend schandaal in het zeventiende-eeuwse Amsterdam (Leiden 2010).

Henderson Stewart, F., Honor (Chicago 1994).

Henneke, W.M.A., Ritueel in beeld. Boerenbruiloften en hun publiek in de tijd van Breugel en zijn navolgers (Amsterdam 2009).

Heringa, J., Eer en de hoogheid van de staat (Groningen 1961).

Hermans, C.R., Geschiedenis der Illustre en Latijnsche scholen te ’s Hertogenbosch: van haar ontstaan in den jare 1630, tot hare opheffing in den jare 1848 (Amsterdam 1852).

Heusler, A., Institutionen des Deutschen Privatrechts. 2e deel (Leipzig 1886).

Heyning, K., ‘Een buitenplaats als liefdesnest?’, Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 33-1 (2010) 25-27.

Hiskes, J.W., ‘Een ontvoering in 1790’, Driemaandelijks tijdschrift van de Vereniging voor genealogie en historie Westerwolde 2-4 (1981-1982) 2-4.

Honders, J. ‘Een schaking’, Rijswijk. Korte schets uit haar geschiedenis. Arend Datema Instituut, Ommeren 2019, 45.

Honert, M. van den, Van den Honert en Huygens Leidschendam en Voorburg (http://home.online.nl/audeman/vdH/portal.htm z.j.).

Houdt-Swinkels, I. van den, ‘Een bijzondere schaking’, De Klopkei, 42(2018)4, 12-15.

Hufton, O., The prospect before her. A history of Women in Western Europe 1500-1800 (New York 1998).

Huizinga, J., Homo ludens. Proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur (Amsterdam 2008).

HuppelDePup. Afdelingsorgaan van de Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Groningen.

Huygens jr, C., Journaal van 21 october 1688 tot 2 september 1696. Eerste deel (Utrecht 1876).

Huygens, Chr., Oeuvres complètes. Boek 5 (Den Haag 1893).

Ingen, K. van, ‘Ene Edele huysinge thoe Oy’, Tabula Batavorum. Streekarchief Bommelerwaard (1989) 14-23.

Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, 1972

Jansen, M., ‘Abdias Velingius, 1721-1803 “Een clandestijne huwelijx verlooving”’, Bossche Bladen 2-4 (2000) 137-138.

Jong, J.J. de, Met goed fatsoen. De elite in een Hollandse stad. Gouda, 1700-1780 (Amsterdam 1985).

Jöris, J., ‘Schaking in Asten’, De Vonder 7-3 (2001) 10-17.

Kaiser, M., Über das Impedimentum raptus mit besonderer Berücksichtigung der an der Minderjährigen begangenen Entführung (Innsbruck 1858).

Keunen, A. en H.W. Roodenburg (red.), ‘Schimpen en schelden: Eer en belediging in Nederland, 1600-1850’, Volkskundig Bulletin 18-3 (1992). Themanummer.

Kloos, P., Culturele antropologie. Een inleiding (Assen 2002).

Knappert, H.E., ‘“De “Baron”’, Van oude tijden. Schetsen uit Haarlem’s verleden (z.pl. 1923) 39-44.

Knappert, L., Het zedelijke leven van onzer vaderen in de achttiende eeuw (Haarlem 1910).

Knappert de Groot, A., De vaderlijke magt naar het oud-nederlandsch regt (Leiden 1857).

Kocken, J.P.A., ‘De gestolen dochter van Neerlangel, de schaking van Catharina van Groll door Jelis Derricx van Berckel met behulp van zijn drie broers en zijn zwager’, Gens Nostra 58-11 (2003) 583-598.

Koene, B., ‘De verboden liefde van Maria van Wassenaer’, Bijdragen en mededelingen. Historisch jaarboek voor Gelderland. Deel CII (2011) 161-204.

Koning-Klaassen, F.W.M. de, ‘“De Berugte Zaake”. Amor en Justitia in achttiende-eeuws Breda’, Th.E.A. Bosman e.a. (red.), Brabandts recht dat is…: opstellen aangeboden aan prof. mr. J.P.A. Coopmans ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Nederlandse rechtsgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit Brabant (Assen/Maastricht 1990) 149-163.

Kooijmans, L., Vriendschap en de kunst van het overleven in de zeventiende en achttiende eeuw (Amsterdam 1997).

Kooy, G.A., Gezinsgeschiedenis. Vier eeuwen gezin in Nederland (Assen 1985).

Krämer, F.J.L., ‘Stichtsche toestanden in de eerste jaren van het Erfstadhouderschap’, Onze Eeuw 1 (1901) 348-375.

Krämer, F.J.L., Gedenkschriften van Gijsbert Jan van Hardenbroek, 1747-1787. Deel I (Amsterdam 1901).

Krol, H., ‘De zomerresidenties van het koopmans- en regentengeslacht Trip in Heemstede en omgeving (1636-1735)’, Oud-Heemstede Bennebroek. No. 83, 22 (1995) 39-49.

Kruijssen, A., Ontvoerd (Tielt 2013).

Lachance, A., Séduction, amour et mariages en Nouvelle-France (Montreal 2007).

Langendoen, A., ‘Orliens, Catharina van’, Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (2014).

Leeneman van der Kroe, G.S. en J.W. IJntema, Vaderlandsche Letteroefeningen (Amsterdam 1844).

Leeuwenberg-Steegh, V.F.C., ‘Huwelijksperikelen’, In het Land van Brederode. Historisch Tijdschrift voor het Land van Vianen 12-1 (1987) 9-11. Themanummer Kommer en Kwel.

Lemmings, D., ‘Marriage and the Law in the Eighteenth Century: Hardwicke’s Marriage Act of 1753’, The Historical Journal 39-2 (1996) 339-360.

Lennep, J. van, Een schaking in de zeventiende eeuw (Utrecht 1850).

Leuker, M.-Th., ‘Schelmen, hoeren, eerdieven en lastertongen’, Volkskundig Bulletin 18-3 (1992) 314-339. Themanummer Schimpen en schelden. Eer en belediging in Nederland, 1600-1850.

Leuker, M.-Th. en H.W. Roodenburg, ‘“Die dan hare wyven laten afweyen”. Overspel, eer en schande in de zeventiende eeuw’, G. Hekma en H.W. Roodenburg (red.), Soete minne en helsche boosheit. Seksuele voorstellingen in Nederland, 1300-1850 (Nijmegen 1988) 61-84.

Lijten, M.J.H.A., Rondom het Echt-Reglement (Tilburg 1980).

Lindenburg, M.A., ‘Het huwelijk van Jan Vermeer’, Delfia Batavorum. Historisch jaarboek voor Delft. Deel 13 (Delft 2003) 93-97.

Maassen, A.M., ‘Een strafproces inzake ontvoering, het einde van een jeugdliefde van freule Maria Helena van Gulpen uit Maastricht’, Limburgs Tijdschrift voor Genealogie 22-3 (1994) 70-74.

Maassen, A.M.A., ‘Het juridische gevecht van Jean Lambert de Rossius tegen het voorgenomen huwelijk van zijn meerderjarige dochter’, Limburgs tijdschrift voor genealogie 30-3 (2002) 83-88.

Maatje, G.A.F., ‘Heren van Vlooswijck, heren van Papekop’, Heemtijdinghen. Orgaan van de Stichts Hollandse Historische Vereniging 31-1 (1995) 9-17.

Maes, L.Th., Vijf eeuwen Stedelijk Strafrecht (Antwerpen/Den Haag 1947).

Malcomson, A.P.W., The pursuit of the heiress. Aristocratic marriage in Ireland, 1740-1840 (Belfast 2006).

Manning, Ph., Erving Goffman and Modern Sociology (Cambridge 1992).

Manschot-Tijdink, H., ‘Johanna Magdalena Catharina Judith van Dorth 1747-1799, Stiftsjuffer en Orangist’, P.W. van Wissing en R.M. Kemperink e.a. (red.), Biografisch Woordenboek Gelderland (Hilversum 1998) 33-36.

Mastrigt., C. van, ‘De Ontvoering van jonkvrouwe Barbara Duyck’, Ravelijn 13-3 (1995).

Matthee, R., ‘The East India Company trade in Kerman wool, 1658-1730’, J. Calmard, Etudes Safavides (Parijs/Teheran 1993) 343-383.

Matthey, I., ‘Eer is teer. Duelleren in Holland, 1600-1800’, Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden 7-1 (2005) 81-114.

Matthey, I., Eer verloren, al verloren. Het duel in de Nederlandse geschiedenis (Zutphen 2012).

McSheffrey, S. and J. Pope, ‘Ravishment, Legal Narratives, and Chivalric Culture in Fifteenth-Century England’, Journal of British Studies 48-4 (2009) 818-836.

Meer, D.J. van der, Friens en de Van Sytzama’s (Alphen aan den Rijn 1994).

Mees, W.C., ‘Een opzienbarende diefstal in de pruikentijd’, Rotterdams Jaarboekje. Reeks 6, 1 (1953) 89-111.

Meeteren, A. van, Op hoop van akkoord. Instrumenteel forumgebruik bij geschilbeslechting in Leiden in de zeventiende eeuw (Hilversum 2006).

Middel Nederlands Woordenboek (MNW).

Meulen, J.N. van der, ‘Maria Jacoba Meinertzhagen (1712-1787), een patriciërsvrouw’, Utrechtse biografieën, 5 (1998) 107-112.

Miller, W.I., Bloodtaking and Peacemaking. Feud, Law, and Society in Saga Iceland (Chicago/Londen 1990).

Mitterer, M., ‘Der Rapt de Séduction als Ehehindernis nach Gallikanischem Kirchenrecht’, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 12-1 (1922) 55-109.

Molhuysen, P.C. en P.J. Blok, Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (Leiden 1911).

Monballyu, J., ‘Het onderscheid tussen de civiele en de criminele en de ordinaire en de extraordinaire strafrechtspleging in het Vlaamse recht van de 16e eeuw’, H. Diederiks en H.W. Roodenburg (red.), Misdaad, zoen en straf (Hilversum 1991) 121-132.

Mooij, C.C.M. de, Geloof kan Bergen verzetten. Reformatie en katholieke herleving te Bergen op Zoom 1577-1795 (Hilversum 1998).

Moore, W., Wedlock. How Britain’s Worst Husband Met His Match (Londen 2009).

Moquette, H.C.H., ‘De Vicarieën in de St Laurenskerk’, Rotterdams Jaarboekje. Reeks 2, 8 (1920) 71-99.

Moquette, H.C.H., ‘Een lastige pupil’, Rotterdams Jaarboekje. Reeks 01, 10 (1912) 53-80.

Muchembled, R., A History of Violence (Cambridge 2012).

Muir, E., Rituals in Modern Early Europe (Cambridge 2005).

Muller, J., Register op de journalen van Constantijn Huijgens Jr (Amsterdam 1906).

Muller Fzn, S., ‘De invoering van het burgerlijk huwelijk te Utrecht’, H.C. Rogge en F. Pijper (red.), Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis (Den Haag 1903) 190-202.

München, N.N., ‘Ueber Entführung (raptus) überhaupt und insbesondere als Ehehindernis’, Zeitschrift für Philosophie und katholische Theologie Neue Folge 2-1 (1841) 67-110; 2-2 (1841) 58-88; 2-3 (1841) 13-47; 2-4 (1841) 41-56.

Munck, B. de, ‘Jawoord aan een gebod? Over daders en slachtoffers van “Rapt de séduction” in de Oostenrijkse Nederlanden’, C. Lis en H. Soly (red.), Tussen dader en slachtoffer: jongeren en criminaliteit in historisch perspectief (Brussel 2001) 195-225.

Munck, B. de, ‘Free Choice, modern love, and dependence: marriage of minors and rapt de séduction in the Austrian Netherlands’, Journal of Family History 29-2 (2004) 183-205.

Nagtegaal, H.K., ‘Het Delftse geslacht van der Dussen’, Ons Voorgeslacht 60 (2005) 301-338.

Nanninga Uitterdijk, J., ‘Eene schaking in 1750’, J. Nanninga Uitterdijk en L. van Hasselt (red.), Bijdragen tot de geschiedenis van Overijssel. 11e deel/2e serie 1e deel (Zwolle 1896) 44-45.

Nash, D. and A.-M. Kilday, Cultures of Shame. Exploring Crime and Morality in Britain, 1600-1900 (Londen 2010).

Nauta, D. en J.P. van Doren, De nationale synode van Dordrecht 1578. Gereformeerden uit de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden bijeen (Amsterdam 1978).

Navorscher, De. Een middel tot gedachtenwisseling en letterkundig verkeer tusschen allen die iets weten iets te vragen hebben of iets op kunnen lossen.

Nederlandsche Leeuw, De. Maandblad van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde.

Nepveu, F.J.D., ‘Gerrit van Bevervoorde, wegens de schaking van Anna Magdalena van Reede te Brussel ter dood gebracht’, Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 8 (1885) 29-44.

Nepveu, J.I.D., ‘Tobias Morello’ Studie en uitspanning. Verzamelde verhalen 1e deel (Utrecht 1852).

Nierop, H.F.K. van, Van ridders tot regenten. De Hollandse adel in de zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw (Den Haag 1984).

Nijdam, H., Lichaam, eer en recht in middeleeuws Friesland. Een studie naar de Oudfriese boeteregisters (Hilversum 2008).

Nijdam, H., ‘Belichaamde eer, wraak en vete. Een historisch- en cognitief-antropologische benadering’, Tijdschrift voor Geschiedenis 123-2 (2010) 192-207.

Nijhoff, P., Inventaris van het oud archief der gemeente Arnhem (Arnhem 1860).

Noordegraaf, J. en M. van der Wal (red.), Lambert ten Kate Hzn. Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Tweede deel (Alphen aan den Rijn 2001).

Nozeman, M., ‘Fornenbergh, Susanna van’, Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (2014).

Oprisko, R.L., Honor: a phenomenology (New York/Londen 2012).

Outhwaite, R.B., Clandestine Marriage in England 1500-1850 (Columbus 1995).

Ouwerling, H.N., Sophia Alberts. Eene bladzijde uit de Kerkge­schiedenis der Meijerij van ’s-Hertogenbosch (Helmond 1900).

Overveldt, A.J.M. van, De dualiteit van het kerkelijke en burgerlijk huwelijk (Tilburg 1953).

Pacilly, G., ‘Contribution à l’histoire de la théorie du rapt de séduction – étude de jurisprudence -’, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 13-3 (1934) 306-319.

Peltonen, M., The Duel in Early Modern England (Cambridge 2003).

Peristiany, J.G. and J. Pitt-Rivers (red.), Honor and Grace in Anthropology (Cambridge 1992).

Pipkin, A., ‘Every Woman’s Fear. Stories of Rape and Dutch Identity in the Golden Age’, Tijdschrift voor Geschiedenis 122-3 (2009) 290-305.

Pipkin, A., Rape in the Republic, 1609-1725. Formulating Dutch Identity (Leiden 2013).

Pitt-Rivers, J., ‘Honour and social status’, Honour and shame. The values of Mediterranean society, ed. J.G. Peristiany (Chicago 1966) 19-77.

Pitt-Rivers, J., ‘Honor’, International encyclopedia of the social sciences (1968) 6, 503-511.

Pol, Lotte C. van de, ‘Prostitutie en de Amsterdamse burgerij. Eerbegrippen in een vroegmoderne stedelijke samenleving’, P. te Boekhorst, P. Burke en W. Frijhoff (red.), Cultuur en maatschappij in Nederland 1500-1850 (Meppel/Amsterdam 1992) 179-218.

Poole, F.A. le, ‘Iets uit het leven van Anna de Merode, huisvrouw van Justinus van Nassau’, Leids Jaarboekje (1938) 202-205.

Portengen, J., Zicht op oud Valkenburg (ZH): van de Romeinse tot de Franse tijd (Delft 1991).

Post, J.B., ‘Ravishment of women and the Statute of Westminster’, J.H. Baker (red.), Legal records and the historian: papers presented to the Cambridge Legal History Conference, 7-10 July 1975, and Lincoln’s Inn Old Hall on 3 July 1974 (Londen 1978) 150-164.

Postel, J.C. van, Het dagboek of Kroniek. Uitgave H.H. Uyttenbroeck Bijdragen tot de Geschiedenis van Venlo, Deel III (herdruk Maasbree 1982).

Potjer, M.R., ‘Een tragische liefdesgeschiedenis uit 1778’, Arnhem De Genoeglijkste 22-2 (2002) 99-102. Themanummer Rond de Sjoel. Grepen uit de joodse geschiedenis in Arnhem.

Power, Th.P., Forcibly without her consent. Abductions in Ireland, 1700-1850 (New York 2010).

Prevenier, W., ‘Vrouwenroof als middel tot sociale mobiliteit in het 15e eeuwse Zeeland’, D.E.H. de Boer en J.W. Marsilje (red.), De Nederlanden in de late middeleeuwen. Aula pocket nr. 145 (Utrecht 1987) 410-424.

Probert, R., ‘Control over Marriage in England and Wales, 1753-1823: The Clandestine Marriages Act of 1753 in Context’, Law and History Review 27-2 (2009) 413-450.

Pruim, J., ‘Een maagd van Orléans’, Jaarboek van Vereniging Die Haghe (1968) 53-86.

Raa, F.J.G. ten en F. de Bas, Het Staatse leger, 1568-1795. Deel V: Van het sluiten van den vrede te Munster tot de verheffing van Prins Willem III van Oranje tot kapitein- en admiraal-generaal der Vereenigde Nederlanden, (1648-1672) (Breda 1921).

Rappard, W.A. van, Briefwisseling tussen Simon van Slingelandt en Sicco van Goslinga, 1697-1731 (Den Haag 1978).

Redactie, ‘Alberts, Sophia’, Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (2014).

Redactie, ‘Meinertzhagen, Maria Jacoba’, Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (2014).

Roever, N. de, ‘Eene schaking in de achttiende eeuw’, Amsterdamsch Jaarboekje voor geschiedenis en letteren 1 (1888) 3-55.

Roijen, R. van, ‘Een kortstondig geluk’, Leids Jaarboekje (1947) 99-106.

Roijen, R. van, ‘Lief en leed in vroeger tijden (Aanvulling op L.Jb. 1947, bh. 99 e.vv.)’, Leids Jaarboekje (1949) 92-96.

Romein, J. en Annie Romein-Verschoor, Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen (Amsterdam 1977).

Roodenburg, H.W., Onder Censuur. De kerkelijke tucht in de gereformeerde gemeente van Amsterdam, 1578-1700 (Hilversum 1990).

Roodenburg, H.W., ‘De notaris en de erehandel. Beledigingen voor het Amsterdamse notariaat, 1700-1710’, A. Keunen en H.W. Roodenburg (red.), Volkskundig Bulletin 18-3 (1992) 367-388. Themanummer Schimpen en schelden. Eer en belediging in Nederland, 1600-1850.

Roodenburg, H.W., ‘Eer en oneer ten tijde van de Republiek: een tussenbalans’, Volkskundig Bulletin 22-2 (1996) 129-148.

Roodenburg, H.W. en P. Spierenburg (red.), Social control in Europe. Vol. 1 1500-1800 (Columbus 2004).

Rooijakkers, G., Eer en schande. Volksgebruiken van het oude Brabant (Nijmegen 1995).

Roosenboom, H., ‘Alberts, Sophia (1683-1707) Bekeerlinge’, J. van Oudheusden e.a. (red.), Brabantse biografieën. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Noordbrabanders. Deel 3 (Meppel/Amsterdam 1995).

Roper, L., ‘Will and honor: sex, words and power in Augsburgs criminal trials’ Radical History Review 43-1 (1989) 45-71.

Roper, L., The Holy Household. Women and morals in Reformation Augsburg (Oxford 1989).

Ruff, J.R., Violence in Early Modern Europe 1500-1800 (Cambridge 2001).

Saint-Simon, Duc de, La Cour de Louis XIV (Parijs z.j.).

Saint-Simon, Duc de, Memoires, vert. A. Brassinga (Amsterdam 1996).

Sasse van Ysselt, A.F.O. van, De voorname huizen en gebouwen van s-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen: aanteekeningen uit de Bossche schepenprotocollen, loopende van 1500-1810. Deel 2 (’s-Hertogenbosch 1913).

Sasse van Ysselt, A.F.O. van, ‘Een fraaie professor’, Taxandria. Derde reeks derde jaargang, 23 (1916) 151-152.

Sassen, A., De protocollen der Helmondsche notarissen (1595-1789) (’s-Hertogenbosch 1890).

Sassen, F.L.R., ‘Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te ’s-Hertogenbosch 1636-1810’, Varia Historica Brabantica III (’s-Hertogenbosch 1969) 275-284.

Saunders, C.J., Rape and Ravishment in the Literature in Medieval England (Cambridge 2001).

Schama, S., Overvloed en onbehagen. De Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw (Amsterdam 2013).

Scheltema, J., Volksgebruiken der Nederlanden bij het vrijen en trouwen (Utrecht 1832).

Schmidt, C., Om de eer van de familie. Het geslacht Teding van Berkhout 1500-1950. Een sociologische benadering (Amsterdam 1986).

Schramm, E., Ehe und Familie im Strafrecht: eine strafrechtsdogmatische Untersuchung (Tübingen 2011).

Schopenhauer, A., Aphorismen zur Lebensweisheit [1850], www.feedbooks.com.

Schouten, H.J., ‘Eene schaking te Zierikzee in 1663’, De Nieuwe Gids (1927) I, 441-442.

Schwerhoff, G., ‘Social control of violence, violence as social control: the case of early modern Germany’, H. Roodenburg en P. Spierenburg (red.), Social control in Europe. Vol. 1 1500-1800 (Columbus 2004) 220-246.

Setten, G.J. van, ‘Dordt, Johanna Magdalena Catharina Judith van’, Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (2009/2014).

Sievens, M.B., Stray Wives. Marital Conflict in Early National New England (New York 2005).

Simmel, G., ‘The Persistence of Social Groups: I’, American Journal of Sociology 3 (1897) 662-698.

Sinclair, O., Gretna Green. Scotland’s gift to Lovers (Heigham 1989).

Sitter, J.H. de, ‘Zeldzaame voorvallen in de Bourtange’, De Navorscher 52 (1902) 251-255.

Sloan, K.A., Runaway daughters. Seduction, Elopement, and Honor in Nineteenth-Century Mexico (Albuquerque 2008).

Sloet, L.A.J.W., ‘Gerrit van Bevervoorde schaakt iure militari Juffer Anna Magdalena van Rheden in het jaar 1589’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 2e reeks. 10e deel (1880) 259-292.

Smits, E.J.F. en W.J. Formsma, Gedenkboek 750-jarig bestaan van Aduard (Groningen 1952).

Speitkamp, W., Ohrfeige. Duell und Ehrenmord. Eine Geschichte der Ehre (Stuttgart 2010).

Spierenburg, P., Zwarte schapen. Losbollen, dronkaards en levensgenieters in achttiende-eeuwse beterhuizen (Hilversum 1995).

Spierenburg, P., ‘Masculinity, Violence and Honor: An Introduction’, P. Spierenburg (red.), Men and Violence. Gender, Honor and Rituals in Modern Europe and America (Columbus 1998) 1-36.

Storme, H., Die Trouwen wilt voorsichtelijck. Predikanten en moralisten over de voorbereiding op het huwelijk in de Vlaamse bisdommen (17e-18e eeuw) (Leuven 1994).

Strange, C., R. Cribb and Chr. Forth (red.), Honour, Violence and Emotions in History (Londen 2014).

Sumner, W.G., Folkways. A study of Mores, Manners, Customs and Morals (Newton Abbot 2002).

Swaan, A. de, ‘Schade en schande: over schandalen’, W. Heuves en A. Boerwinkel (red.), Een wijze van kijken. Psychoanalyse en schaamte (Amsterdam 1996) 27-36.

Swalue, E.B., Justinus van Nassau. Meest naar onuitgegeven stukken (Amsterdam 1858).

Taxandria. Tijdschrift voor Noordbrabantse geschiedenis en volkskunde.

Swart, E., ‘“Man tegens man”. Eer en recht in het conflict van Filips van Hohenlohe en Maria van Nassau tegen Maurits van Nassau, ca 1584-1606’, H. Cools, M. van Croesen en J. Pollman (red.), Het Gelijk van de Gouden Eeuw. Recht, onrecht en reputatie in de vroegmoderne Nederlanden (Hilversum 2014) 33-46.

Taylor, S.K., Honor and violence in Golden Age Spain (New Haven/Londen 2008).

Tennekes, J., De Onbekende dimensie. Over cultuur, cultuurverschillen en macht (Leuven/Apeldoorn 1990).

Thoen, I., Strategic affection? Gift Exchange in Seventeenth-Century Holland (Amsterdam 2007).

Thomas, K., ‘The double standard’, Journal of the History of Ideas 20-2 (1959) 195-216.

Thomas, K., The ends of Life (Oxford 2009).

Tiemes, W., ‘Loewenstein, Josina van’, Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (2014).

Tinniswood, A., The Verneys. A True Story of Love, War and Madness in Seventeenth-Century England (Londen 2008).

Tlusty, B.A., The martial ethic in early modern Germany. Civic Duty and the Right of Arms (Londen 2011).

Tonckens, N., ‘Een ontvoering in Stad en Lande in de zeventiende eeuw’, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 30 (1962) 5-57.

Tourneux, A., Liber Amicorum Raphaël de Smedt. Miscellanea Neerlandica XXXVI (Leuven 2001).

Tricht, H.W. van, De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft. Deel 1 (Culemborg 1976).

Tuijn, A. van der, Rechterlijk Archief Zouteveen, inventarisnummer 17, Giftboek, 02-06-1602 t/m 06-07-1629, www.hogenda.nl (Rhoon z.j.).

Turner, V., ‘Liminal to liminoid in play, flow and ritual. An essay in competitive symbology’, Rice University studies 60-3 (1974) 53-92.

Turner, V., The Anthropology of Performance (New York 1987).

Turner, V., The ritual process. Structure and Anti-structure (New Brunswick 2008).

Veenendaal-Barth, J.W.N., Stellingwerff en S. Schot. Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640 (Den Haag 1987).

Verhoeven, J., ‘Erving Goffmans kaderanalyse: een negatie van Herbert Blumers symbolisch interactionisme’, Tijdschrift voor Sociologie 4-3 (1983) 319-352.

Verlouw, J., ‘Magdalena, Magdalena. De liefde van Gerrit van Bevervoort bezongen in het album amicorum van Margaretha van Mathenesse’, Queeste 16-1 (2009) 1-14.

Vickermann-Ribémont, G., ‘Seduction and royal law, a legal question in Marvaux’s le paysan parvenu’, Dix-huitième siècle 34-1 (2002) 435-450.

Vickery, A., The Gentleman’s daughter (Londen 1998).

Vloten, J. van (red.), Jacob Cats, Alle de werken. Deel 1 (Zwolle 1862).

Volbeda, M., ‘Ernst van Bassen, Anna Maria’, Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (2014).

Volbeda, M., ‘Grebber, Catharina de’, Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (2014).

Volbeda, M., ‘Vlierden, Aleida Elisabeth Reiniera van’, Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (2014).

Vorm, T. van der, Transporten en schuldbrieven van Charlois 1612-1628 (NL-RtGAR – ora Charlois inv. 13), www.hogenda.nl (27 oktober 2013).

Vos van Steenwijk, A.N. de, Het geslacht De Vos van Steenwijk in het licht van de geschiedenis van de Drentse Adel (Assen/Amsterdam 1976).

Vries, B. de, ‘Een niet alledaagse geschiedenis van een schaking’, S. de Haan e.a. (red.), Friesland vroeger: uit de archiefkast van het Rijksarchief in Friesland (Drachten 1987) 51-54.

Vrolijk, M., Recht door gratie. Gratie bij doodslagen en andere delicten in Vlaanderen, Holland en Zeeland (1531-1567) (Hilversum 2004).

W[eijers], J., ‘Historisch allerlei. Het geslacht Assendelft’, Bulletin 62 van de Stichting Vriendenkring van het Streekmuseum Hoeksche Waard (augustus 1993) 15-23.

Waardt, H. de, ‘Inleiding: naar een geschiedenis van de eer’, Leidschrift 12-2 (1996) 7-16. Themanummer Eer en belediging.

Wächter, C.G. von, ‘Die Verbrechen der Entführung und der Nothzucht, nebst einer Erörterung der s.g. Fleischesverbrechen im engeren Sinn’, C.G. von Wächter (red.), Abhandlungen aus dem Strafrechte. Deel 1 (Leipzig 1835) 20-101.

Walker, G., ‘Rereading Rape and Sexual Violence in Early Modern Europe’, Gender and History 10-3 (1998) 1-25.

Walker, G., ‘Strange Kind of Stealing’, M. Roberts en S. Clarke (red.), Woman and Gender in Early Modern Wales (Cardiff 2000) 50-74.

Walker, G., ‘Sexual coercion and law in Europe, 1500-1750’, S. Toulalan en K. Fisher (red.), The Routledge history of sex and the body. 1500 to the present (New York/Londen 2013) 429-443.

Walz, R., ‘Agonale Kommunikation im Dorf der frühen Neuzeit”, Westfälische Forschungen 42 (1992) 215-251.

Warmelo, P. van en F.J. Bosman, Hendrik Brouwer, Regsgeleerde. Oor die Huwelijksreg (Johannesburg 1967).

Wartena, R., ‘Huwelijksdispensatiën in Gelderland 1617-1775, Publicatie 27 van de Vereniging Veluwse Geslachten, 1984’, Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 57 (2003) 10-15.

Welsh, A., What is honor? A question of Moral imperatives (Newhaven/Londen 2008).

Wetzels, F., ‘Elisabeth Someruell’, Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (2014).

Wijnaendts Francke, C.J., Evolutie van het huwelijk. Eene sociologische studie (Leiden 1894).

Winkel, J. te, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde V. Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (3) (Haarlem 1924).

Wissing, P. van, Henri van Bulderen (1718-1794) en zijn Zutphensche Courant (Hilversum 2001).

Witsen Geysbeek, P.G., Dichterlijke werken van Jacob Cats. Ridder, raadpensionaris van Holland (Amsterdam 1828).

Witte van Citters, J. de, ‘Eenige nog bijna ongebruikte bronnen voor de kennis van het Oud-Hollandsch regt’, Themis, regtskundig tijdschrift. Tweede verzameling, zesde deel, 20 (1859) 125-144.

Wolters, W.P. en H.C. Rogge, Over Batavische Arcadia, door Johan van Heemskerck. Met eene inleiding en aanteekeningen voorzien (Amsterdam 1869).

Wolzogen Kühr, S.I. von, De Nederlandsche vrouw in de eerste helft der achttiende eeuw (Leiden 1914).

Woordenboek der Nederlandse Taal (WNT).

Wydooghe, B., ‘“Monsieur Remy que diable!?” Schaking en collocatie omstreeks 1740 – Rechtsgebied Ieper’, Ons Heem 56-3 (2003) 18-27.

Yans, M., ‘Textes Liégeois relatifs au rapt et au consentement paternel (Fin du XVIIIème siècle)’, Annuaire d’histoire Liégeois Fascicule 1(16) IV (1948) 23-49.

Z.a., ‘Het Lantrecht van Drenthe van 1712’. Uitgegeven door het provinciale bestuur van Drenthe, facsimile. Derde Boek (z.pl. 1979).

Z.a., ‘Notes and queries, medium of inter-communication for literary men, artists, antiquaries, genealogists, etc.’. Second series, Volume First, January-June 1856 (Londen 1856) febr. 23, 155-156.

Z.a., ‘Schaking of huwelijk uit vrije wil?’, De Brabantse Leeuw 45 (1996) 227.

Zeggelen, M. van, De Plaetse aan de Veght. Romantisch Verleden van het huis Over-Holland (Amsterdam 1929).

Zunderman, P., Transcriptie Civiele rechtspraak 1686-1692 Oldebroek Archief Richterambt, Civiele rechtspraak 1686-1692 (z.pl. 2010).

 

Gedrukte werken van voor 180

A. P. v.d., Gestrafte lievdeloosheit of duidelyk bewys, Dat het Beredeneert Vertoog van C. de Witt, predikant en professor in de Oostersche Taalen in ’s-Hertogenbosch. Aengaende een Clandestine Verloovinge en Huwelyks voltrekkinge buiten ’s Lants, en buiten kennisse der ouderen, Gansch onbillyk, ergerlyk, en een Leraar in Godts Kerke onbetamelyk zy (Rotterdam 1748). KB Knuttel 18203.[1]

Aitzema, L. van, Saken van Staet en Oorlogh, in, ende omtrent de Vereenigde Nederlanden. Vijfde deel (Den Haag 1670).

Allart, J., Groot Placat boek, Inhoudende de placcaten ende Ordonnantien Van de Hoog Mog. Heeren Staaten Generaal der Verenigde Nederlanden. Deel 8 (Amsterdam 1795).

Beaumont, H. van, Placaet van de Staten van Hollant ende West-Vrieslandt verbod op gebruik van vaartuigen bij vervoeren van personen zondervoorweten van de gecommitteerde raden (Den Haag 1664). KB Knuttel 8958.

Beern, J.C., Neu-eröffnete Trauer- Bühne der vornehmsten unglücklichen Begebenheiten, welche sich in dem vergangenen seculo von 1601. bis 1700. in der Ganzen Welt, […]. Tweede deel (Neurenberg 1709) 561-583.

Berckel, M. van, Vertoog ofte consideratien den Hove van Hollandt met behoorlijck respect gesuggereert ofte over-gegeven, by, ofte van wegen de huysvrouwe ende de vrunden van Cornelis de Witt tegen de valsche aenbrenginge ofte beschuldiginge van Willem Tichelaer (z.pl., 1672). KB Knuttel 10184.

Berg, I. van den, Neder-lands Avysboek inhoudende verscheide consultatie en advysen. Tweede deel (Amsterdam 1694).

Berg, I. van den, Kort begrip van de vier deelen van het Nederlandse Advysboek (Amsterdam 1709).

Binckes, S., Verklaaringe van de Statuten, ordonnantien, Reglementen en Costumen van Rechte in Friesland (Leeuwarden 1785).

Boel, T., Decisien en observatien, door wylen den Heer, en Mr Joannes Loenius (Amsterdam 1712).

Boey, T., Woorden-tolk of verklaring dervoornaamste onduitse en andere woorden (Den Haag 1773).

Bor, P.C., Vervolgh van de Nederlantsche oorloghen ende geschiedenissen. Vierde deel (Leiden/Amsterdam 1630).

Bor, P.C., De Nederlandsche Historien, Derde Stuk, Oorsprongk, begin, en vervolgh der Nederlandsche oorlogen (Amsterdam 1681).

Bridat, l’abbé, ‘Observations intéressantes sur le Traité de la Séduction, par M. Fournel, Avocat au Parlement de Paris’, Journal Littéraire de Nancy. Tome VII (1782) 118-132.

Broes, B., Leerredenen over den Heidelbergschen Catechismus door Petrus Curtenius. Derde deel (Leiden 1792).

Capellen, R.J. van der, Alexander van der Capellen. Gedenkschriften. Deel 1 (Utrecht 1777/1778).

Cats, J., Alle de wercken, so ouden als nieuwen, Van de Heer Jacob Cats, Ridder, oudt Raedpensionaris van Hollandt &c (Amsterdam 1658).

Cats, J., ’s Werelds begin, midden, eynde, besloten in den Trouringh, met den proef-steen van den zelven (Amsterdam 1702).

Cau, C., Eeuwich Edict van Keyser Karel in date den 4 October 1540, Groot-placaetboek, vervattende de placaten, ordonnantiën ende edicten van de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden. Deel 1 (Den Haag 1655).

Cau, C., Groot.-placaetboek, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden. Deel 2 (Den Haag 1664).

Cauwe, F., Teghen-verghift Teghen een groote Peste van het Christendom, te weten: de Ydelheit, Oneerbaerheyt, ende Overdaet der vrauwelycke kleederen ende cieraeten. (Gent 1676).

Codde, P.A., De Bedrooge schaakers, kluchtspel (Amsterdam 1672).

Damhouder, J. der, Practycke ende handbouck in Criminele Zaeken, verchiert met zommeghe schoone figuren (Leuven 1555).

Deken, A. en B. Wolff, Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart (Den Haag 1782).

Deken, A. en B. Wolff, Historie van den heer Willem Leevend (Den Haag 1784).

Ermerins, J., Eenige Zeeuwsche oudheden, uit echte stukken opgeheldert (Middelburg 1794).

Fournel, M., Traité de la séduction, considérée dans l’ordre judiciaire (Parijs 1781).

G., H.D., De gekuypte vrijster (Overveen 1663).

Gally, H., Some considerations upon Clandestine Marriages (Londen 1750).

Geesdorp, C., Verbael Gehouden by Cornelis Geesdorp Luytenant van de Guarde van haer Ed.Gro.Mog. Heeren de Staten van Hollandt en West-vrieslant, Cornelis vander Beecke, eerste deurwaarder, ende Iohan Broeckman, mede Deurwaerder van den Hove van Hollant. Noopende haer Reyse naer Breemen, Aenkomste, ende het gepasseerde aldaer, wegens het over leveren ende het Eschapperen van Johan Diederick van Mortaigne, sedert den 8. April, tot den 16 April 1664 (Utrecht 1664). KB Knuttel 8955.

Genootschap van Rechtsgeleerden, Honderd rechtsgeleerde observatien uijt de Inleydinge tot de Hollandsche Rechtsgel. van wylen Mr Hugo de Groot. Deel I (Den Haag 1776).

Girard, Abbé F., Histoire abrégée des officiers Suisse qui se sont distingués aux services étrangers dans de grades supérieurs (Fribourg 1781).

Gottfried, J.L. en S. de Vries, Historische Kronyck; vervattende een nauwkeurige en volkomene beschryvingh der aldergedenckwaerdigste geschiedenissen des werelds, van den aenvangh der scheppingh tot op ’t jaer Christi 1576. 2 Delen in 3 banden (Leiden 1698).

Groenewegen van der Made, S., Inleydinge tot de Hollantsche Regts-Geleertheyt, beschreven by Hugo de Groot (Delft/Amsterdam 1664/1652).

Groenewegen van der Made, S., Alphabet der Hollandsche regten, ofte Bladt-wyzer en korten inhoud van de Inleyding tot de Hollandsche Regts-Geleerdheit beschreven door den heer Hugo de Groot (Amsterdam 1729).

Hamerster, D., Naukeurige en duidelyke verklaring over de statuten, ordonnantiën, reglementen, en costumen van rechte in Friesland (Leeuwarden 1745).

Happel, E.W., Historia Moderna Europae, oder eine Historische Beschreibung Deß Heutigen Europae (Ulm 1692).

Hasselt, J. van, Verhandelinge over de misdaden en der selver straffen (Arnhem 1764).

Hasselt, J. van, Aantekeningen en Byvoegzelen op de consultatie, advysen en advertissementen van verscheidenen treffelyke rechtsgeleerden in Holland bekent onder de naam van de Hollandsche Advysen. Tweede deel (Nijmegen 1781).

Hogendorp, D. van, Verhandeling der lyfstraffelyke misdaaden en haare berechtinge getrokken uyt de schriften van Benedict Carpzov (Amsterdam 1772).

Hooft, W.D., Stijve Piet (Amsterdam 1628).

Hoven, Ae. van den, De Student, Stalknecht (Amsterdam 1700).

Huber, U., Heedendaegse Rechtsgeleertheyt, soo elders, als in Frieslandt gebruikelyk (Rotterdam 1742).

Kemp, F.A. van der, ’T Gezag, de macht en de grenzen der militaire rechtbank in de Verenigde Nederlanden. Zevende deel (Amsterdam 1792).

Kersbergen, A.C., ‘Een liefde aan de Leuvehaven’, Rotterdams Jaarboekje. Reeks 04, 7 (1939) 115-137.

Kersteman, F.L., Hollandsch Rechtsgeleert Woorden-boek (Amsterdam 1768).

Kersteman, F.L., Rechtsgeleerd Kweekschool; of, sleutel der crimineele practyk. Tweede deel (Amsterdam 1789).

Knibbe, D., De leere der gereformeerde kerk volgens de order van de Heidelbergse katechismus (Leiden 1713).

Krul, J.H., Minne-spiegel ter deughden: bestaende in verscheyde minnebeelden (Amsterdam 1650).

L., A., Nederlandsch Gedenkboek of Europische Mercurius, LXIste stuk Eerste Deel (Den Haag 1750).

Laar, C. van, Het groot ceremonie-boek der beschaafde zeeden (Amsterdam 1735).

Langendijk, P., Het wederzyds huwelijksbedrog (Amsterdam 1714).

Langendijk, P., De wiskunstenaars of ’t gevluchte juffertje (Amsterdam 1715).

Leeuwen, S. van, Costumen, keuren ende ordonnantiën van het baljuschap en de lande van Rijnland (Leiden/Rotterdam 1667).

Leeuwen, S. van, Proces crimineel en Regtelyke bewering over het voorval of en hoeverre in Lijfstraffelijke saken de wil voor de daad mag opgenomen, en gestraft worden (Amsterdam 1686).

Leeuwen, S. van, Rooms-Hollands Regt (Amsterdam 1708).

Lindener Zoutelandt, J.D. van, Mémoires de la Famille & de la Vie de Madame (Den Haag 1710).

Loon, W. van, Groot Gelders Placaet-boeck (Nijmegen 1701).

Muinck, A. de, Korte Verantwoordinge van Mr Alexander de Muinck de Jonge, oud-Burgemeester der Stadt Middelburgh, &c. Gedaegde in Persoon, tegen de Gedruckte en gedivulgeerde Biljetten, uytgegeven door Mr. Francois Velters op de naem van de Heer Meester Johan Rademacher, Balliuw Geintituleert Citatie (z.pl. 1679). KB Knuttel 11685.

Muinck, A. de, Korte aanwysinge van de Validiteyt van de Brieven van Abolitie, verleent by den Heere Stadhouder deser Provintie van Zeeland, aan Mr Alexander de Muncq op den 20. July 1681 (z.pl. 1702). KB Knuttel 14860.

Mulders, A., Korte memorie van rechten, gedaen maken en den Edelen Hove van Holland overgelevert, uyt den naeme van Anna Mulders Weduwe van Bernard Everards, in de saeke van haer soon George Everards, gedaegde by mandement crimineel met de clausule van edicte, op ende tegens den Procureur Generaelimpetrant in ’t selve cas. (z.pl. [1690]).

Nassau la Leck, L.Th. van, Algemeen beredeneerd register op alle de voornaamste rechtsgeleerde advysen, consultatie, advertissementen, decisien, observatien en sententien (Utrecht 1778).

Nederlandsche Jaerboeken van het koningrijk der Nederlanden, inhoudende een Verhael van de merkwaerdigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn binnen den omtrek der Vereenigde Provintien. Elfde deel Tweede stuk (Amsterdam 1757); Twaalfde Deel (Amsterdam 1758); Eenentwintigste Deel behelzende Byvoegsels op de Jaerboeken van 1756 tot 1759.

Nicolson, Sir Walter Philip, Receuil van stukken, relatif tot de berugte zaake Tusschen Walter Philip Nicolson, ridder baronnet. en Vrouwe de Douarriere Carpenter (z.pl. 1773).

Nil Volentibus Arduum, De vryer in de kist (Amsterdam 1678).

Papon, J., Trias judiciel du second notaire de Jean Papon (Lyon 1580).

Pots, A., De president ende Raden over Hollandt/Zeelandt ende Vrieslandt. Opsporingsbevel voor Johan Diederik de Mortaigne, zijn handlangers en Catharina van Orliens (Den Haag 1664). KB Knuttel 8947; zie ook KB Knuttel 8952.

Reyd, E. van, Historie der Nederlantscher oorlogen, begin en voortganck tot den jare 1601 (Leeuwarden 1650).

Rijk, J. de, De Dagdief, kluchtspel (Deventer [1715]).

Robinet, J.-B., Dictionnaire universel des sciences. Tome vingt-huitieme (Londen 1783).

Rooseboom, G., Receuil van verscheyde Keuren, en Costumen. Midtsgaders Maniere van procederen binnen de Stadt Amsterdam (Amsterdam 1666).

Scheltus, I., Groot-placaetboek, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden. Deel 7 (Den Haag 1770).

Schomaker, J., Instructoire en Decisoire consultatien en Advisen. Eerste deel (Nijmegen/Amsterdam 1738).

Schopman, J. en F. Ellinckhuyzen, ‘Casuspositie’, A.L. (red.), Nederlandsch gedenkboek of Europische Mercurius. LXe stuk 1e deel (Amsterdam 1749) 305-314.

Schorer, W. en H. van Wyn, Dertig rechtsgeleerde vragen uit de Inleidinge tot de Hollandsche Regtsgeleerdheid van wylen Mr. Hugo de Groot (Den Haag 1777).

Schrassert, J., Codex Gelro Zutphanicus ofte Handboeck, vervattende het Summier van veele saecken de Politie ende Justitie in den Furstendom Gelre ende Graafschap Zutphen betreffende (Harderwijk 1740).

Soet, J., Maagden-baak voorgestelt in minnelijke leer-beeldjes vast gemaakt door verscheyden historiën. Alsmede eenighe soete sangversjes (Amsterdam 1641).

Soolmans, J., De snaekse schaking van de juffer in de kleer-ben (Amsterdam 1669)

Swaenswyck, A. en  J. de Vos, ‘Casus sexagesimusquartus’, Bellum Juridicum (Utrecht 1712), 506 -507.

Tichelaer, W. en G. Hagius, Waerachtigh Verhael, van ’t gepasseerde In, ende ontrent der saecken, tusschen Willem Tichelaer, Mr. Chirurgyn tot Piershil En Mr. Cornelis de Witt, Ruward van Putten (z.pl. 1672). KB Knuttel 10206.

Trassberg, P.P. von, Articul-brief, waer by eenige Annotatien ghevoecht zijn (Groningen 1664).

Viverius, J., Wintersche avonden of Nederlandsche vertellingen (Amsterdam 1665).

Vries, S. de, D’eedelste tijdkortingh der weet-geerige verstanden: of de groote historische rariteit-kamer (Amsterdam 1682-1684).

Vrolikhert, G., Vlissingsche kerkhemel […] (Vlissingen/Middelburg 1758).

Vulpius, C.A., De mislukte schaking, tooneelspel in één bedryf (Haarlem 1793).

Wagenaar, J., Vaderlandsche Historie (Amsterdam 1786).

Water, J. van de, Groot Placcaatboek vervattende alle de Placaten, Ordonantien en Edicten, der Edele Mogende Heeren Staten ’s Lands van Utrecht; mitsgaders van de Ed. Groot Achtb. Heeren Borgermeesteren en vroedschap der Stad Utrecht. Eerste deel (Utrecht 1729).

Weickard, M.A., De Wysgeerige arts. 2e deel (Dordrecht 1793).

Wijn, L.H. van e.a. (red.), Byvoegsels en aanmerkingen voor het dertiende deel der vaderlandsche historie van Jan Wagenaar (Amsterdam 1794).

Witsen Geysbeek, P.G., De eer en de eerzucht der menschen van de belagschlyke zyde beschouwd in eene boertige verhandeling, voorgelezen in de maatschappij: felix merites (z.pl. 1796).

Witt, C. de, Beredeneert vertoog Wat van eene clandestiene verloovinge, en huwelyks voltrekkinge buiten ’s Lants, en buiten kennisse der Ouderen te oordelen zy, en Hoe billyk daarteegen de kerkelyke censuur, ter weeringe van dusdaanig eene Ergernisse, geoeffent werde (Amsterdam 1748). Niet in KB, wel besproken in KB Knuttel 18203.

Witt, C. de, Afgeparste Verantwoording op de gravamina of bezwaarnissen ingebracht door D. Abdias Velingius. A.L.M. Phil Doct en Predikant te ’s Bosch, Tegen het bereedeneert vertoog, wat van eene Clandestine verloovinge, en Huwelyks-voltrekkinge buiten ’s Lants, en kennis der Ouderen te oordeelen zy, en Hoe billyk daarteegen de Kerkelyke Censuur, ter weeringe van dusdaanig eene ergernisse geoeffent werde (Amsterdam 1749). KB Knuttel 18246.

Z.a., Memorie Gedaan maken ende de Ed: Mo: Heeren Gecommitteerde uyt de vergadering van Haar Ho: Mo: de Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden overgegeven uyt de naam en van wegens Jan François Baron d’Eysschen, Heere van Triest, en Catharina Antonetta van Hartzheym, Vrouwe van Triest, egte Man en Vrouw wonende althans alhier in de Hage, dienden tot Rescontre van sekere Missive door de Magistraat van Ceulen, op den 1. Maart 1737, aan haar Ho: Mo: geschreven (z.pl. z.j.).

Z.a., Nader memorie uyt de naam van Frederik de Wit, aan de schepenen der Stad Amsterdam overgegeven, ter defensie van François de Wit, zyn soon (z.pl. z.j.).

Z.a., Nader Redenen & Motiven, dienende tot fondament van de Requeste, uyt name en van wege Jacob Poppe tegens Fr. De Wit, over en ter saecke van het vervoeren, seduceeren en verbergen van Margareta Jacoba. Poppen (z.pl. z.j.).

Z.a., Brief en Deductie tot Justificatie van de conduite dewelke zijn Excel: Heinrich Walraet Grave van Waldeck Piermont en Culemborg gebruykt heeft ontrent de saecke van Johan Diderich van Mortaigne Sedert dat den selven Iuffrouw Catarina van Orliens Vyt ’s-Gravenhage is vervoert ende tot Culemborch gebracht heeft, Geschiet den 8/18Martii 1664. Aen Haer Ho: Mo: overgegeven den 12. April 1664 (Utrecht 1664). KB Knuttel 8956.

Z.a., Brief Van de Vrye Rijcx Stadt Breemen, Aen Haer Ho:Mog. De Heeren Staeten Generael. Mitsgaders Attestatien, Bewijsen ende Verklaringhe, van veele Officieren der Stadt Breemen, Raeckende het eschapperen van Johan Diederick van Mortaigne (Utrecht 1664). KB Knuttel 8957.

Z.a., Haegsche Juffer Roof, Of Verhael van het gepasseerde ontrent het Rapieren en wegh voeren van Juffr, Catharina van Orliens, Door Johan Diederik Mortaigne, en het gene daer so in Den Hage als in Culemborgh is gepasseert (Leiden 1664). KB Knuttel 8945.

Z.a., Haegs-kermisch-praetgen over het gevange-nemen van Jacobus Overheul. Om dieswille dat een burgemeesters dogter van Delft, Zara vander Dusschen genaemt, geseyt wierdt met hem te willen door-gaen. (Den Haag 1664). KB Knuttel 8967.

Z.a., Provisionele Interdictie, ende Reglement By den Hove van Hollant tot laste van Iacob Overheul Geemaneert, ten dien fine, hy zijne voorgaende Desseynen, ontrent Juffrouw Sare vander Dussen, Dochter van den Burgermeester vander Dussen, sal hebben uyt te voeren (z.pl. 1664). KB Knuttel 8968.

Z.a., De seer grouwelicke ontschakinge vande Edele Jonckvrouwe Catharina van Orleans door Hans Diderick van Mortaigne en ’t geene daer ontrent gepasseerd is (Gorcum 1664). KB Knuttel 8944.

Z.a., Citatie, Gedaan ten versoeke van de Heer Johan Rademacher, bailiu der stad Middelburg, causa officii Eysscher in cas Crimineel contra Mr. Alexander de Muinck, Gedaaghde. (Middelburg 1679). KB Knuttel 11683.

Z.a., Citatie, Tegen Mr. Alexaner de Muinck de Jonge. (z.pl. [1679]).

Z.a., De Ware Bekeringe en Violente vervolgingen van Eva Cohen, nu genaemt Elisabeth (Londen, [1680]). KB Knuttel 11802.

Z.a., Ravissement de l’Helene d’Amsterdam (Amsterdam 1683).

Z.a., Brieven van abolitie by zyn Hoogheid den heere Prince van Orange verleend aan Mr. Alexander de Muinck in dato den 20 July 1681 (z.pl. 1702). KB Knuttel 14859.

Z.a., Advis van Regtsgleerden tot bewys van de validiteyt van de brieven van abolitie (Den Haag 1703).

Z.a., Registers der Stucken, begrepen in alle delen des Groot Gelderschen Placaet-boecks (Arnhem 1740).

Z.a., Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden. Deel 6 (Amsterdam 1746).

Z.a., Leben des Grafen von Totleben, ehemaligen Obristen in den Diensten der General-Staaten der vereinigten Provinzen (Keulen 1762).

Z.a., Maendelyksche Berichten, uit de andere waereld, of de spreekende dooden. Bestaande in redeneeringen tusschen allerhande verstorven potentaaten en personagiën van rang. Vijftiende deel, vijfde stuk, mei 1762 (Amsterdam 1762).

Z.a., De wonderbare slimheid, van bedrog en list in den tegenwoordigen waereld ten toon gesteld (z.pl. 1763).

Z.a., Project tot het aanstellen van makelaars, in huwelyken. Waar in op een klaare wyze werd aangetoont, het redres van veele kwade trouw-verbonden. En schakingen van jonge dochters in Nederlanden (z.pl. 1764).

Z.a., Roskam op de vermeedering der veelvuldige bedrieglykheeden en overtredinge in de Brouwery dezer Weereld (Zutphen 1764). KB Knuttel 20874.

Z.a., (nr.148) ‘Het karakter van een eerlyk man’, De Onderzoeker. Derde deel (1771) 345-352.

Z.a., ‘Vertoog, over de nuttigheid om de zugt tot roem aan te moedigen en te versterken’, Hedendaagse vaderlandsche letter-oefeningen benevens Mengelwerk. Eerste deel, tweede stuk (Amsterdam 1772) 511-519.

Z.a., Edict van den Keyzer van dan 28. september 1784 raekende het houwelyk (Brussel 1784).

Zurck, E. van, Codex Batavus (Rotterdam 1757).

 

Archieven en collecties

De ‘Internationaal Standard Identifier for Libraries and Related Organizations’ wordt sinds 2008 door het Nationaal Archief aan archiefdiensten toegekend. De code bestaat uit de landsaanduiding, een afkorting van de vestigingsplaats en initialen van de naam van de dienst. Voorbeeld: NL-HtSA staat voor Nederland – ’s-Hertogenbosch – Stadsarchief. Er zijn steeds meer archiefdiensten die deze ISIL-code gebruiken. Bij het citeren van hun archieven heb ik daarmee rekening gehouden.

 

Archief Delft

www.archief-delft.nl

NL-DtAD Archiefnummer 845 Collectie Tromp, 1626-1966

 

Archief Eemland, Amersfoort

www.archiefeemland.nl

NL-AmfAE Toegangsnummer 0001.01 Stadsbestuur Amersfoort, 1300-1810

 

Brabant Historisch Informatie Centrum,’s-Hertogenbosch

www.bhic.nl

NL-HtBHIC Archiefnummer 19 Raad van Brabant, 1586-1811

NL-HtBHIC Archiefnummer 7618 Schepenbank Land van Ravenstein, 1538-1810

 

Drents Archief, Assen

www.drentsarchief.nl

NL-AsnDA Archiefnummer 60 Havixhorst te De Wijk, 1635-1830

 

Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers, Doetinchem

www.ecal.nl

NL-DtcSARA Archiefnummer 0576 Familie Scholten en verwanten te Winterswijk en elders, 1602-1973
Erfgoed Leiden en Omstreken

www.erfgoedleiden.nl

NL-LdnRAL Archiefnummer 0501A Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SAII)), 1574-1816

NL-LdnRAL Archiefnummer 1004 Doop-, Trouw- en Begraafboeken Leiden, 1575-1859

 

Gelders Archief, Arnhem

www.geldersarchief.nl

NL-AhGldA Archiefnummer 0124 Hof van Gelre en Zutphen, (1425) 1543-1811 (1902)

NL-AhGldA Archiefnummer 0176 Retroacta Burgerlijke Stand (RBS)/Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) Gelderland

NL-AhGldA Archiefnummer 0207 Burgerlijke Stand Gelderland, 1811-20e eeuw

NL-AhGldA Archiefnummer 0370 Heren en Graven van Culemborg, 1241-1810

NL-AhGldA Archiefnummer 0439 Huizen Waardenburg en Neerijnen, 1288-1999

NL-AhGldA Archiefnummer 0630 Familie Van Leeuwen, 1602-1847

NL-AhGldA Archiefnummer 0908 Familie van Rhemen; Handschriften, 1565-1794

NL-AhGldA Archiefnummer 1707 Gelderse Landdagsrecessen, 1581-1798

 

Gemeentearchief Gemert

www.gemeentearchiefgemert.nl

NL-GmtGAGB Archiefnummer AG.082 Schepenbank Gemert, 1473-1810

 

Groninger Archieven

www.groningerarchieven.nl

NL-GnGRA Archiefnummer 124 Burgerlijke Stand, retro-acta, 1596-1877

NL-GnGRA Archiefnummer 498 Familie Clant, 1600-1960

NL-GnGRA Archiefnummer 551 Familie Van Maneil, 1602-1804

NL-GnGRA Archiefnummer 552 Familie Van Swinderen en De Marees van Swinderen, 1370-1982

NL-GnGRA Archiefnummer 1534 Volle gerecht van de stad Groningen, 1475-1811

 

Het Utrechts Archief

www.hetutrechtsarchief.nl

NL-UtHUA Archiefnummer 11-2 Familie van Persijn, 1630-1888

NL-UtHUA Archiefnummer 34 Notarissen; Notariële akten, 1560-1811

NL-UtHUA Archiefnummer 203 Familie van Bijlevelt, 1562-1947

NL-UtHUA Archiefnummer 204 Familie de Malapert, 1368-1816

NL-UtHUA Archiefnummer 239-1 Hof van Utrecht, 1530-1811

NL-UtHUA Archiefnummer 702-7 Stad Utrecht, gerecht, 1577-1795

NL-UtHUA Archiefnummer 1231 Doop-, huwelijks- en begraafregisters Everdingen, Hagestein en Vianen, 1598-1812

 

Historisch Centrum Overijssel, Zwolle

www.historischcentrumoverijssel.nl

NL-ZlHCO Archiefnummer 0033 Drostambt Twente, 1610 – 1811

NL-ZlHCO Archiefnummer 0046.1 Richterambt Delden, 1548-1811

NL-ZlHCO Archiefnummer 0230.1 Bevervoorden tot Oldemeule, familie Van, 1345-1974

NL-ZlHCO Archiefnummer 0238.1 Heerkens, familie, (1371)1614-1908 (1982)

NL-ZlHCO Archiefnummer 1140 Nederlands Hervormde Gemeente te Zwolle, 1581-1950

 

Hoge Raad van Adel (HRA), Den Haag

www.hogeraadvanadel.nl

Collectie Anthonius Matthaeus

 

Jan Menze van Diepen Stichting, Slochteren

www.vandiepencollectie.nl

Collectie JMD-T

 

Lincolnshire Archives (LA), Lincoln (UK)

www.lincstothepast.com

Manuscripts of the Earl of Ancaster

 

Nationaal Archief, Den Haag

www.gahetna.nl

NL-HaNA Toegang 1.01.02 Staten-Generaal, merendeel, 1576-1796

NL-HaNA Toegang 1.02.14 Legatie Frankrijk, 1747-1810

NL-HaNA Toegang 1.08.11 Nassause Domeinraad, vanaf 1581, merendeel 1581-1811

NL-HaNA Toegang 1.10.06 Collectie Bisdom, 1280-1810

NL-HaNA Toegang 1.10.27 Collectie Taalman Kip, 1271-1954

NL-HaNA Toegang 1.10.37 Hardenbroek, van, Ambtelijke stukken, 1480-1791

NL-HaNA Toegang 1.10.92 De Mortaigne, 1639-1761

NL-HaNA Toegang 3.01.04.01 Staten van Holland, na 1572, 1572-1795

NL-HaNA Toegang 3.01.05 Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en West-Friesland, 1621-1795

NL-HaNA Toegang 3.01.09 Gedeputeerden van Haarlem ter Dagvaart, merendeel 1603-1787

NL-HaNA Toegang 3.01.27.01 Grafelijkheidsrekenkamer Registers, merendeel 1446-1728

NL-HaNA Toegang 3.03.01.01 Hof van Holland, 1428-1811

NL-HaNA Toegang 3.03.02 Hoge Raad van Holland en Zeeland, 1582-1797

NL-HaNA Toegang 3.20.23 Familie Heereman van Zuydtwijck, 1360-1880

NL-HaNA Toegang 3.20.52 Familiearchief Van Slingelandt-De Vrij Temminck, 1550-1813

 

Regionaal Archief Dordrecht

www.regionaalarchiefdordrecht.nl

NL-DdtRAD Archiefnummer 27 Nederlands Hervormde gemeente van Dordrecht, 1572-1969

NL-DdtRAD Archiefnummer 731 Polder ‘De lage nesse’, 1602-1961

 

Regionaal Archief Rivierenland, Tiel

www.regionaalarchiefrivierenland.nl

NL-TlRAR Archiefnummer 0874 Handschriftencollectie Culemborg, 1500-heden

 

Regionaal Archief Tilburg

www.regionaalarchieftilburg.nl

NL-TbRAT Archiefnummer NL-TbRAT-14 Schepenbank van Tilburg en Goirle, 1492-1810

NL-TbRAT Archiefnummer NL-TbRAT-115 Notariële archieven Tilburg, 1577-1935

NL-TbRAT Archiefnummer NL-TbRAT-851 Notariële archieven Oisterwijk, 1594-1925

NL-TbRAT Archiefnummer NL-TbRAT-867 Inventaris van de collectie Doop-, Trouw- en NL-TbRAT Begraafboeken van Oisterwijk, 1597-1910, trouwboek Oisterwijk nr. 15, 1733-1787 (Nederduits gereformeerd) 1733-1787

 

Regionaal Historisch Centrum Limburg, Maastricht

www.rchl.nl.

In het boek en in deze databank is ook de ISIL-code NL-MtSHCL (SHCL = Sociaal Historisch Centrum voor Limburg) naast de NL-MtRHCL gebruikt

NL-MtRHCL Archiefnummer 01.001 Staten van het Overkwartier van Gelre, 1404-1794

NL-MtRHCL Archiefnummer 14.A002C Procesdossiers van het officialaat van het eerste bisdom Roermond, 1599-1797

NL-MtRHCL Archiefnummer 16.1143 Familie Vrijthof te Bemelen/Maastricht, 18e-19e eeuw

NL-MtRHCL Archiefnummer 20.086A Brabants Hooggerecht Maastricht, 1314-1796

NL-MtRHCL Archiefnummer 20.091B Commissarissen-deciseurs Maastricht (rechterlijk), processen

 

Rijckheyt, Centrum voor Regionale Geschiedenis, Heerlen

www.rijckheyt.nl

NL-HrlRi Archiefnummer 001 Schepenbank Heerlen, 1479-1796

 

Stadsarchief Amsterdam

www.stadsarchief.amsterdam.nl

NL-AsdSAA Archiefnummer 376 Nederlands Hervormde Gemeente te Amsterdam; Kerkenraad, 1578-1975

 

Stadsarchief Breda

www.stadsarchief.Breda.nl

NL-BdSA Archiefnummer ARC0197 Notarissen te Breda, 1543-1925

NL-BdSA Archiefnummer CB Collectie DTB Breda, 1762-1783

 

Stadsarchief Deventer

www.stadsarchiefdeventer.nl

NL-DvSA ID 0723 Retroacta burgerlijke stand (DTB) Deventer, 1542-1811

 

Afdeling Erfgoed/Stadsarchief ’s-Hertogenbosch

www.erfgoedshertogenbosch.nl

NL-HtSA Archiefnummer 0001 Stadsbestuur van ‘s-Hertogenbosch, 1262-1810

NL-HtSA Archiefnummer 0014 Oud Rechterlijk Archief der Schepenbank te ‘s-Hertogenbosch, 1366-1811

NL-HtSA Archiefnummer 0072 Notarissen met standplaats ’s-Hertogenbosch, voor 1842

NL-HtSA Archiefnummer 0189 Archief van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente te ‘s-Hertogenbosch, 1629-1794

NL-HtSA Magistraatsbibliotheek ‘s-Hertogenbosch HM 68

 

Streekarchief Midden-Holland, Gouda

www.samh.nl

NL-GdSAMH Archiefnummer 0001 Archief van de stad Gouda, 1311-1815

 

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

www.streekarchivariaat.nl

(geen ISIL-code) Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe Archiefnummer 2001 Richters in het Richterambt Oldenbroek, 1564-1811

 

Tresoar, Leeuwarden

www.tresoar.nl

NL-04-0041-000 Archiefnummer 14 Hof van Friesland, 1504-1811

NL-04-0041-000 Archiefnummer 326 Familie thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

 

Waterlands Archief, Purmerend

www.waterlandsarchief.nl

NL-PmWA Archiefnummer 0717 Notarissen ter standplaats Edam, 1574-1842

 

West-Brabants Archief, Bergen op Zoom

www.westbrabantsarchief.nl

NL-BozWBA Archiefnummer boz – 0423 Doop-, trouw- en begraafboeken Ossendrecht, 1653-1810

NL-BozWBA Archiefnummer boz – 0357 Doop-, trouw- en begraafboeken Halsteren, 1632-1810

 

Westfries Archief, Hoorn

www.westfriesarchief.nl

NL-HnWFA Archiefnummer 1685 Notarissen in West-Friesland tot 1843, 1552-1842

 

Zeeuws Archief, Middelburg

www.zeeuwsarchief.nl

NL-MdbZA Archiefnummer 339 Hervormde Gemeente te Sint Anna ter Muiden, 1612-1971(1976)

NL-MdbZA Archiefnummer 2705 Hervormde Gemeente te Zoutelande, 1702-1990

[1] Zie ‘The Early Modern Pamphlets Online’ op de website van de Koninklijke Bibliotheek (KB). De nummering van de pamfletten is van W.P.C. Knuttel.