Cornelia Constantia Bles en Ernst Philipp Karl Ludwig von dem Bussche-Ippenburg

Geplaatst

Vorm:       Overrompeling
Jaar:          1778
Gewest:    Staats-Brabant
Plaats:       Tilburg

 

Het volgende voorbeeld van een snelle publieke aanvaarding zonder een proces waarbij beide partijen hun standpunten verdedigden, toont in veel opzichten het belang van eer. De tekst die een door een schaking in zijn eer aangetaste vader had opgesteld, vat de figuratie van De Overrompeling zo samen, dat ik hem hier integraal weergeef[1].

“Wij Scheepenen der Heerlijkheijdt Tilburg ende Goirle Quartier van Oosterwijk Meijerije van S’Bosch Territoir van Haare Hoog Moogende de Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden.

Alsoo den Wel Edele Heere Cornelis Bles Eerste praesideerende Scheepen van dit ons Collegie Een Man Van Eer en propriëteit Wiens Ouders, ende voor Ouders hier ter Steede Zijn geweest en gestorven als Eerste Leeden in de Magistraat, Zelfs zoo ons gebleken is van Zeedert tijde der Reformatie in deesen Lande, gesprooten uijt de Eerste Drossaard van Tilburg ende Goirle en overzulks van ouder tot ouder altoos geweest de Eerste in Agting, Eere en Qualiteijd. Wiens Vader hier te Steede den tijd van ruijm Veertig Jaaren deese talrijke Gemeente heeft geregeerd en bestierd tot op zijn overleijden Anno 1748 met zooveel Roem en Lof dat tot op den huijdigen dage onse Inwoonders daar nog van roemen.

En wiens prijswaardige voetstappen zijnen Zoon en opvolger in officio onsen wel gemelden Heere President Bles met geen minder IJver, Vlijt en Capaciteijt van den beginnen Zijner Regeeringe, tot op den huijdigen dag agtervolgt; Zijnde Zijn Praesidents oudsten Zoone (: nu ten ouderdom van Circa twintig Jaaren:) ook reeds Secretaris hier ter Steede.

Ons te kennen gevende hoe dat tot Zijnder grootste Smerte, en die van Zijn Wel Edele  Famillje op den 16e der laast afgeloopene Maand Julij Zijne Dogter Cornelia Constantia[2], een kind ten ouderdom van Circa agtien Jaaren (: op Wiens reputatie nog Conducten ook niets te seggen valt dan allen lof, roem en Eer :) is werden geschaakt en van onder Zijne Vaderlijke hoede en bescherming ontvoerd en getransporteerd tot in het Hertogdom Hoogstraaten onder het gebied van den Keijser buijten het Territoir van Haar Hoog Mogende onsen genadigen Souverijn. En dat Zulke hoog gaande misdaad is geperpetreerd door den Heer Capiteijn von dem Bussche[3] gelijk ons gebleeken is bij een origineele Brief door hem von dem Bussche aan wel gemelde Heere Praesident geschreeven en gedagteijkent Hoogstraaten den 17 Julij 1778.

En want dit is een fait van Schrikkelijke gevolge, bij alle Goddelijke en Waereldlijke Wetten ten hoogsten Strafbaar. En waar door wel gemelden Heere Praesident (: niet jeegenstaande ons gebleeken is gesegden Heere von dem Bussche presenteerd de gemelde Jonge juffrouw door het Huwelijk weederom ter Eere te brengen :) Zig des niettemin ten hoogsten vind gegraveerd en alvoorens Zig daar over te termineeren, of resolveeren, Eerst en vooraf voorzigtelijk wil inneemen de noodige informatien en andere bescheiden hem in deesen dienende. Waar toe hij was verzoekende dit ons Certificaat mitsgaders onse Brieven van voorschrijving.

Mits welken Zoo Verzoeken wij alle Heeren, Hoven, Regten ende Regteren, mitsgaders Magistraaten en alle anderen welke deese onse Brieven zullen werden vertoont wel gemelden onsen Heere President in voegen voorseid te erkennen, En in de voor hem zoo grievende omstande, tot beetering ende Satisfactie van de aan hem toegebragte Leese, alle hulpe ende bijstand te doen, het welk wij ten allen tijde tot voorstand der Justitie bereijd zullen zijn ende blijven te verschuldigen en Erkennen.

In teijken der Waarheijd hebben wij […] heeden in Tilburg den Vijftiende Augustus 17 agt en Zeventig. N. VerHaar L.H. Weber.”

 

[1] NL-TbRAT Archiefnummer NL-TbRAT-14 Schepenbank Tilburg en Goirle, inv.nr. 644, 92v.

[2] Cornelia Constantina Bles, 1760-1826.

[3] Ernst Philipp Karl Ludwig von dem Bussche-Ippenburg, 1756- 1819. Het paar huwde op 4 juli 1779 te Tilburg.

 

Download:

NL-TbRAT Archiefnummer NL-TbRAT-14 Schepenbank Tilburg en Goirle, inv.nr. 644, 92v.